VRIJWARING

Deze website is tot stand gekomen onder toezicht van BerNice, gevestigd in Amstelveen. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

 

Gebruik van deze website

Hoewel BerNice zich inspant om correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken, geeft BerNice uitdrukkelijk noch stilzwijgend enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op de in Nederland geldende wet- en regelgeving. BerNice garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd, het functioneren van deze internetsite in gevaar wordt gebracht en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

 

Intellectuele eigendomsrechten

BerNice behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). BerNice kan worden aangemerkt als Verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, hetgeen inhoudt dat de door of namens uw organisatie ingevoerde persoons- en/of organisatiegegevens geen eigendom zijn of worden van BerNice als gevolg van de invoer op deze internetsite. Online communicatie BerNice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade op enigerlei wijze voortvloeiend uit, maar niet beperkt tot (i) defecten, virussen of andere onvolkomenheden in apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de op of via deze internetsite aangeboden informatie, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie, (iv) de werking of onbeschikbaarheid van deze internetsite, ( v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die beschikbaar is gesteld via deze internetsite of (viii) aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze internetsite. Toepasselijk recht: Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Wijzigingen BerNice behoudt zich het recht voor om de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop