ALGEMENE VOORWAARDEN BERNICE

www.berniceamsterdam.com

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BerNice zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij BerNice schriftelijk instemt met andere voorwaarden. Aan overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van de bepalingen van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van BerNice zijn vrijblijvend en BerNice behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BerNice. BerNice is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal BerNice u binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling informeren.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Wij rekenen €2,95 voor verzending binnen Nederland. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en het bedrag van uw bestelling.
3.3 Betaling kan geschieden door middel van een creditcard (Mastercard en Visa) of iDEAL, echter na goedkeuring van de betaalagent. Voor deze online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Na betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de producten, de kosten en het betaalde bedrag.

Artikel 4. Levering
4.1 Bestellingen worden binnen 2 tot 3 werkdagen geleverd (met uitzondering van feestdagen). Na ontvangst van de betaling sturen wij het pakket via Post-NL naar het op de bestelling aangegeven afleveradres. Indien wij om bepaalde redenen hiervan afwijken, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling aan de klant worden geleverd. Indien dit niet gebeurt, kan de klant onmiddellijk van de aankoop afzien. Dit geldt niet indien de partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Klachten en retourzendingen
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Als het bestelde artikel niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling terugmelden op onze website. Indien binnen deze termijn door BerNice geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt BerNice geacht volledig aan haar verplichtingen ten aanzien van het geleverde te hebben voldaan.
5.2 BerNice garandeert dat alle sieraden gemaakt zijn van de hoogste kwaliteit sterling zilver, de gouden sieraden zijn verguld op zilver. Chemische producten (bijvoorbeeld parfum of zeep) kunnen echter de PH-waarde van de huid zodanig beïnvloeden dat dit kan leiden tot verkleuring van de sieraden. Verwijder dus altijd de sieraden wanneer u zich wast, zwemt of verzorgingsproducten op de huid aanbrengt om de kwaliteit van de sieraden te behouden. Verkleuring, schade of breuk door onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de officiële BerNice garantie.
5.3 De klant heeft het recht het product binnen 14 dagen ongedragen en onbeschadigd aan BerNice te retourneren, zonder opgave van reden. Indien het product door schade of een defect niet aan uw verwachtingen voldoet, is het aan BerNice om te besluiten over te gaan tot een eventuele terugbetaling van de verzendkosten. In dat geval stort BerNice het betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat een product in goede staat is geretourneerd direct terug op uw bankrekening (bij betaling via iDEAL) of geeft de creditcardmaatschappij opdracht het bedrag te crediteren. In beide gevallen, indien van toepassing, met aftrek van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als een vergoeding voor de retourzending.
5.4 Voor alle BerNice producten geldt een consumentengarantie tot drie maanden na de aankoopdatum voor eventuele fabricagefouten. BerNice zal na ontvangst van de sieraden beoordelen of er sprake is van een fabricagefout of onzorgvuldig gebruik. In geval van een fabricagefout zal BerNice de fout herstellen door een reparatie aan te bieden, of het product te vervangen door een nieuw product of een vervangend product indien een artikel niet meer voorradig is.
5.5 De garantie geldt alleen als een originele aankoopbon van de dealer (of webshop) kan worden overlegd. De garantie vervalt bij schade door onzorgvuldig gebruik. De beoordeling hiervan is aan BerNice.
5.5 In het geval van oorbellen moet altijd het gehele paar worden geretourneerd, aangezien bij vervanging het gehele paar wordt vervangen.

Artikel 6. Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. Na annulering heeft u nog 14 dagen om uw product te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor retour van uw huis naar de webshop zijn voor uw eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, wordt het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@berniceamsterdam.com. Wij storten dan binnen 14 dagen na aanmelding van uw retourzending het verschuldigde orderbedrag terug, mits het product reeds in goede orde is geretourneerd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid van BerNice en van het personeel en de producten van BerNice voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken of aan personen, is uitdrukkelijk uitgesloten. BerNice is ook niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 BerNice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten van BerNice.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van BerNice jegens koper is in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan BerNice verschuldigd is.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en BerNice, dan wel tussen BerNice en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en BerNice, is BerNice niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BerNice.

Artikel 8. Overmacht
8.1 BerNice heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BerNice gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BerNice kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy
Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan BerNice bij uw bestelling opgave doet van een adres, is BerNice gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BerNice bij uw bestelling of per e-mail schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door BerNice gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat BerNice deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met BerNice in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BerNice vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. .
10.4 BerNice is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

BerNice
Margaretha van Borsselenlaan 38
1181DA AMSTELVEEN
Nederland

E: info@berniceamsterdam.com

Kamer van Koophandel: 34178303

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop